Milieu >> Analyses >> Analysegroepen

Analysegroepen

Sidebar Image

De analysetechnieken waarover we beschikken, bieden vele duizenden analysemogelijkheden. Een volledig overzicht van de beschikbare analyses met bijbehorende technische specificaties staat in het document Specificaties Analysemethoden.

De meest gevraagde analysemogelijkheden zijn:
·organische stoffen
·anorganische stoffen en natchemische analyses
·fysische metingen
·metalen

Organische stoffen
Binnen de analysegroep Organische Stoffen onderzoeken we de aanwezigheid van organische stoffen in grond of water door middel van GC-, GC-MS- en HPLC-technieken.

Voorbeelden zijn:
·minerale olie
. vluchtige aromaten
. polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
. organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB)
. polychloorbifenylen (PCB)
. chloorbenzenen
. chloorfenolen
. fenolen
. ftalaten
. glycolen
. alcoholen
. ketonen en
. vluchtige organische gehalogeneerde koolwaterstoffen

Anorganisch stoffen en natchemische analyses 

Eurofins Analytico onderzoekt binnen de analysegroep Anorganische stoffen en natchemische analyses de aanwezigheid van anorganische stoffen en voert natchemische analyses uit. Dit zijn stoffen die worden bepaald met continuous flow analyse, discrete analyse, klassieke spectrometrie of potentiometrie.

Het gaat dan onder andere om:

. chloride
. cyanide
. fosfaat
. sulfaat
. nitraat
. nitriet
. stikstofgehalte volgens Kjeldahl
. bromide
. zuurstofgehalte
. zuurgraad (pH)
. CZV: het chemisch zuurstofverbruik
. BZV: het biologisch zuurstofverbruik

Fysische metingen

Eurofins Analytico verricht binnen de analysegroep Fysische metingen diverse metingen aan grond en water.

Dit gaat in grond om:

. het droge stof gehalte
. het organisch stof gehalte
. het lutum (klei) gehalte

Metalen

We analyseren metalen in bodem, water, lucht en bouwstoffen. Naast specifieke metaalpakketten, gebaseerd op nationale en internationale wetgeving, kunnen we ook afzonderlijke metalen per element analyseren. De meest gevraagde metalen zijn: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Sb, Se, Sn, Pb, V en Zn. Verder kunnen we diverse andere metalen meten, waaronder: Al, Be, Fe, Si, Sr, Te, Ti, W en Zr. De analyses voeren we uit met behulp van de modernste ICP-MS- en ICP-AES-technieken. Tevens zorgen we voor de juiste voorbehandeling van monsters ten behoeve van de metaalanalyse. Veelvoorkomende handelingen zijn: drogen, malen, zeven en ontsluiten (grond) en filtreren en aanzuren (water).