Contact >> Waar Eurofins Analytico voor staat >> Kwaliteitsconcept

Kwaliteitsconcept

Sidebar Image

Het kwaliteitsconcept van Eurofins Analytico is gestoeld op vijf pijlers:

Analysetechnieken (PDF)
Methoden
Analytische apparatuur (PDF)
Autorisatie
Accreditatie

De relatie tussen de verschillende divisies van Eurofins Analytico en andere zusterbedrijven van Eurofins garanderen een synergetische bundeling van kennis en techniek. De laboratoria zijn ingericht conform de hoogste normen en eisen per werkgebied. Eurofins Analytico investeert continu in opleidingen voor haar medewerkers en geavanceerde apparatuur.

Voor meer informatie over het kwaliteitsconcept van Eurofins Analytico kunt u contact opnemen met:
ing. Arjan Veldhuizen

 

Methoden


Eurofins Analytico ontwikkelt en valideert analysemethoden voor onderzoek, waarbij specifieke analytische ondersteuning noodzakelijk is. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt het protocol samengesteld, waarbij aandacht wordt besteed aan ondermeer:

- de aard van het te onderzoeken materiaal,
- de toe te passen techniek en
- de te bereiken prestatiekenmerken, zoals nauwkeurigheid en de detectiegrens.

De resultaten worden gerapporteerd in klantspecifieke rapporten.
Projecten kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen voor Good Laboratory Practice (GLP), geformuleerd door de OECD.

 

Autorisatie


De vrijgave van analyseresultaten vindt plaats na machtiging op drie niveaus:

I - Autorisatie door bevoegde analisten
:
Nadat de analyseresultaten zijn vrijgegeven door de uitvoerend analist, wordt door een andere analist getoetst of aan alle kwaliteitscontroles is voldaan.

II - Autorisatie door de project- of studie-coördinator
:
Na verwerking van de individuele resultaten van een project in een analyserapport, beoordeelt de project- of studie-coördinator dit document. Deze medewerker toetst de resultaten aan het verwachtingspatroon van het project en beoordeelt mogelijke kruisverbanden tussen analyseparameters. Pas na zijn/haar autorisatie kan het analyserapport de status van 'analysecertificaat' krijgen. In langer lopende farmaceutische studies wordt een final report geproduceerd, dat vóór overdracht ook door het onafhankelijke QA-team wordt onderzocht.

III - Autorisatie door laboratoriummanager
:
Per dag beoordeelt de verantwoordelijke laboratoriummanager alle op die dag geproduceerde analysecertificaten. Bij die beoordeling gaat deze medewerker na en of er geen lange termijn trends in de resultaten optreden of alle interne kwaliteitsborgingprocedures stipt zijn gevolgd.

 

Accreditatie


De laboratoria van Eurofins Environment beschikken over alle relevante accreditaties en erkenningen en zijn ISO 17025 geaccrediteerd.

 • Stichting Raad voor Accreditatie: ISO 17025
 • Lloyd's Register Quality Assurance: ISO 9001, ISO 9002
 • Ministerie van VWS, Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Veterinaire Hoofdinspectie sectie
  GLP: in overeenstemming met de OESO-GLP-principes voor goede laboratoriumpraktijk
 • Ministerie van VWS, inzake het 'Besluit Bereiding en Aflevering van Farmaceutische Producten'
 • Ministerie van VWS, Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Inspectie voor de Gezondheidszorg, t.o.v. de relevante hoofdstukken uit de GMP-richtlijnen in het kader van artikel 5b van de richtlijn 75/319/EEC (GCLP)
 • Ministerie van Landbouw en Visserij inzake het 'Eisen en Controle Besluit'
  'Vergunningen Diergeneesmiddelen'
 • Ministerie van Landbouw en Visserij inzake het 'Besluit kwaliteit gebruik Overige Organische Meststoffen (BOOM)'
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het voorhanden hebben, het toepassen en zich ontdoen van radioactieve isotopen ten behoeve van medisch-diagnostische doeleinden
  Productschap Diervoeder
 • Productschappen Vee, Vlees en Eieren in het kader van het plan van aanpak 'Salmonella en Campylobacterie in de vleeskuikensector'
  Association of Official Racing Chemists (AORC)
 • Vlaamse Minister van Leefmilieu en Tewerkstelling in de uitvoering van het decreet van 2 juli 1981, betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (OVAM- erkenning)
 • Vlaamse Minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, ministerieel besluit houdende de erkenning van een laboratorium voor wateranalyse (AMINAL- erkenning).
 • Analytico Milieu is erkend door het Waalse Ministerie (DGRNE-OWD) voor het analyseren van milieu monsters.
 • De laboratoria van Analytico zijn ISO 17025-geaccrediteerd, ISO 9001- gecertificeerd en erkend door RvA, Lloyd's RQA en OVAM. De laboratoria opereren op verzoek in overeenstemming met de richtlijnen voor Good Laboratory Practice, geformuleerd door de OESO.