ProMonitoring >> Diensten >> ARBO Werkplek Metingen

ARBO Werkplek Metingen

Sidebar Image

In het arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd dat de werkgever vaststelt dat mogelijke blootstelling aan stoffen die voorkomen of worden gebruikt op het werk geen gevaar voor de gezondheid van de werknemer opleveren. Kennis omtrent de concentraties van deze stoffen op de werkplek is noodzakelijk om de gezondheidseffecten op werknemers te beoordelen.
Deze concentraties kunnen worden getoetst aan grenswaarden. De toetsing vindt plaats aan de hand van "NEN-EN 689, Werkplekatmosfeer-Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden 
en de meetstrategie".

Industrial _hygiene11

Pro Monitoring verricht onderzoek naar concentraties en begeleidt
u bij het uitvoeren van eventuele noodzakelijke maatregelen. Voorbeelden van onderzoekscomponenten zijn: stof, lasdampen, oplosmiddelen, metalen (bijvoorbeeld chroom6), bacteriën (legionella), koolmonoxide, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, pesticiden, organofosfaten.

Klik hier om terug te gaan.