ProMonitoring >> Diensten >> Binnenluchtmetingen

Binnenluchtmetingen

Sidebar Image

Kruipruimte metingen


Kruipruimte

In het kader van de risicobeoordeling van bodemverontreiniging onder woningen verricht Pro Monitoring onderzoek naar de aanwezigheid van vluchtige verontreinigingen in de kruipruimte of woonruimte zoals bijvoorbeeld cyanide, H2S, VOCl, PAK en BETX.

De beïnvloeding van de bodemverontreiniging op de kwaliteit van het binnenmilieu wordt vergeleken met relevante referentiewaarden van binnenluchtmetingen zoals TCL waarden (uit handleiding Urgentie van Bodemsanering), grenswaarden van de gezondheidsraad, referentie waarden van het RIVM.

Pro Monitoring beschikt over apparatuur waarmee de metingen kunnen worden uitgevoerd gedurende de gewenste 5 tot 7 dagen, waarbij de lucht in diverse woningen kan worden bemonsterd in de kruipruimte, woonruimte en daarnaast als referentie aan de buitengevel. Het is ook mogelijk om snel een indruk te krijgen over de verontreinigingssituatie door de inzet van mobiele gaschromatografen. Hierbij wordt de lucht direct op locatie bemonsterd en geanalyseerd. Met name voor de analyse van vinylchloride is deze techniek interessant.

Het RIVM heeft eind 2013 een rapport gepubliceerd over vinylchloride.
Hieruit blijkt dat er niet kon worden aangetoond dat canisters meer geschikt zijn dan koolbuizen voor het meten van vinylchloride in de zin dat hogere concentraties werden gemeten. Doordat met canisters een lagere detectiegrens wordt gehaald én een langere bemonsteringstijd en dus tijdsintegratie te realiseren is, heeft bemonstering met canisters de voorkeur in situaties waarbij de aanwezigheid van vinylchloride kan worden verwacht. Pro Monitoring kan bemonsteringen uitvoeren op basis van de OSHA PV2120 EPA TO-15 methode met behulp van canisters. De onderste detectiegrens is: 5-20 ng/m3.

Download het rapport Advies meten van vinylchloride in bodem- en binnenlucht.


Kantoorruimte metingen

Office -panorama

Onderzoek naar de luchtkwaliteit in kantoorruimten betreft klimaatmetingen en onderzoek naar chemische en biologische agentia. Bij klimaatmetingen worden de volgende klimaatfactoren gemeten: luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchttemperatuur, stralingstemperatuur en de te berekenen warmte behaaglijkheidindexen.

Tevens kan uit een dag/nachtpatroon het ventilatievoud van de ruimte worden bepaald. Onderzoek naar ventilatievoud in ruimten wordt daarnaast ook verricht met behulp van tracergas.

Onderzoek naar chemische verontreinigingen betreft onder andere het vaststellen van de concentraties aan oplosmiddelen, formaldehyde, stof, asbestvezels. Biologische agentia welke in onderzoek kunnen worden betrokken zijn bacteriën, schimmels, gisten en endotoxinen.

Klik hier om terug te gaan.