ProMonitoring >> Diensten >> Buitenluchtmetingen

Buitenluchtmetingen

Sidebar Image

Buitenluchtmetingen kwaliteitseisen

In de praktijk blijkt dat met name de normen voor de stoffen stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes (PM10) een probleem kunnen vormen voor vergunningverlening en bestemmingsplannen.

De gemeenten en de provincies dienen de locale luchtkwaliteit vast te stellen en kunnen hiervoor onder andere gebruik maken van:

1. Luchtkwaliteit rapporten
Er zijn sinds 2001 inventariserende luchtkwaliteit rapporten door provincies en gemeenten opgesteld. Bij gebruikmaking van de rapportages dient de kwaliteit van de rapportages beoordeeld te worden in relatie tot de betreffende procedure, de recente inzichten in de fijn stof problemetiek, de recente wet- en regelgeving en uitspraken van de Raad van State.

2. Modellen

Pro Monitoring heeft uitgebreide ervaring in het gebruik van modellen voor het berekenen van de locale luchtverontreiniging.

3. Uitvoeren van 'eigen' metingen

Worden er overschrijdingen geconstateerd en/of voorspeld, dan kan het valideren van de modelgegevens middels metingen relevant zijn. Ook kan het voorkomen dat locale situaties dermate afwijkend en complex zijn dat het gebruik van computermodellen alleen niet voldoende is om de situatie betrouwbaar in kaart te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan situaties met bijvoorbeeld viaducten, geluidswallen, geluidluifels, scheepvaart en/of hoge bebouwing.

Pro Monitoring beschikt over verschillende meetopstellingen voor de uitvoering van buitenlucht metingen (immissiemetingen van NO2 en PM10).

buitenlucht

De NO2 metingen worden uitgevoerd met behulp van
chemoluminescentie en/of met behulp van adsorptiebuizen.


De PM
10metingen worden uitgevoerd met klein-filter gerate of Teom monitoren.

Pro Monitoring voert ook buitenluchtonderzoek uit naar bijvoorbeeld CO, ammoniak, koolwaterstoffen, PAK, dioxinen en furanen.
 
Klik hier om terug te gaan.