ProMonitoring >> Diensten >> Emissiemetingen

Emissiemetingen

Sidebar Image

Emissiemetingen

Het vaststellen van de luchtemissie van een installatie is veelal gebaseerd op emissiemetingen. Het kan hierbij gaan om metingen ter controle van emissie-eisen in wet- en regelgeving, controlemetingen van continue meetapparatuur of garantie- of opleveringsmetingen aan een luchtemissiebeperkende techniek. De emissie-eisen worden steeds strenger en het is voor bedrijven belangrijk om te beschikken over betrouwbare informatie met betrekking tot de emissie van luchtverontreinigende stoffen. Afhankelijk van de grootte en het soort emissie is in wet- en regelgeving daarvoor een bepaalde meetsystematiek opgelegd, variërend van een afzonderlijke meting tot aan continue emissiemetingen. 
De metingen worden verricht in het kader van o.a.:

 • Toetsing van emissies aan vergunningseisen
 • Toetsing van emissies aan overige wettelijke richtlijnen en besluiten
 • Controle op goede werking van luchtemissie beperkende maatregelen
 • Optimalisatie van processen en haalbaarheidsonderzoeken
 • Onderzoek naar bronnen van geurhinder: geuronderzoek cq geurmetingen
 • Dioxine onderzoek
 • Garantiemetingen nageschakelde technieken
 • Bepaling reinigingsrendement luchtwassers bij stallen voor ammoniak, geur, fijn stof
 • Metingen voor de vaststelling van emissiefactoren in veehouderij (proefstalmetingen)
 • Verificatie metingen continu registrerende emissie monitoren (QAL2 en AST metingen)

De onderzoeken worden verricht volgens wettelijke richtlijnen en besluiten zoals het Activiteitenbesluit en het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES)).


Wij verrichten verder onderzoek bij o.a.:

vartech

 • Afvalverbrandingsinstallaties (afval, slib en houtverbranding)
 • Slibdrogers
 • Grasdrogers
 • Asfaltinstallaties
 • Voedselindustrie
 • Metaalverwerkende industrie
 • Papierindustrie
 • Cementindustrie
 • Veehouderijen
 • Staalindustrie
 • Waterzuiveringen
 • Grondreinigingsinstallaties
 • Olieindustrie
 • Chemische industrie
 • Crematoria
 • Drukkerijen

Meer informatie over emissiemetingen? Download hier een selectie van meetcomponenten.


 
Klik
hier om terug te gaan.