Diensten >> Emissiemetingen >> Onderzoek aan stallen

Onderzoek aan stallen

Sidebar Image

Luchtwassers

varkens

Om deze doelstellingen te realiseren worden o.a. chemische of biologische luchtwassers ingezet. Afhankelijk van het type huisvestigingssysteem wordt er een reinigingsrendement voorgeschreven van 70, 85, 90 of 95%. Pro Monitoring verricht onderzoek aan verschillende typen luchtwassers. Voorafgaande aan de meting wordt de ammoniakemissie indicatief vastgesteld. Daarnaast worden adviezen gegeven om betrouwbaar het rendement vast te stellen (m.n. omdat het emissieprofiel niet constant is).

Download hier de flyer onderzoek aan luchtwassers.

 


Proefstal

koeien


De huidige milieuregelgeving bepaalt tevens dat alleen nieuwe stalsystemen mogen worden toegepast als bekend is hoeveel ammoniak, geur en fijn stof een systeem veroorzaakt. De RAV (Regeling Ammoniak en Veehouderij) geeft nu de mogelijkheid om aan een nieuw, innovatief staltype de proefstalstatus toe te kennen. Als er proefstallen van een systeem worden gerealiseerd, worden metingen verricht om
voor dit huisvestigingssysteem een 'bijzondere emissiefactor' vast te stellen. Na deze metingen zal een definitieve emissie­factor aan het stalsysteem worden toegekend, en kan het stalsysteem worden opgenomen in de Regeling Ammoniak en Veehouderij.

Download hier de flyer onderzoek aan proefstalsystemen.


Ammoniak- en geuremissie veehouderij

Uw veehouderij mag niet meer dan een bepaalde hoeveelheid ammoniak uitstoten. Door uw stallen op afstand van bomen of planten te bouwen, voorkomt u directe ammoniakschade.

Aan welke norm moeten uw stallen voldoen?

Elk stalsysteem heeft een norm voor ammoniakuitstoot. In het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij staat hoeveel ammoniak een bepaald diersoort mag uitstoten. Daarnaast kunnen er normen zijn voor de totale ammoniakuitstoot per bedrijf. Deze staan in uw omgevingsvergunning of in het Activiteitenbesluit. Als u een natuurbeschermingswetvergunning hebt, kunnen de normen ook hierin staan.

Geuremissie

Uw veehouderij moet voldoen aan regels over de uitstoot van geur (geuremissie). De regels hangen af van onder andere:

  • de plaats van uw bedrijf.
  • de soorten en aantallen dieren die u houdt.
  • het type stallen.

Vul het aanvraagformulier in voor meer informatie.

Download hier de flyer onderzoek aan proefstalsystemen.


Ammoniakconcentratie in Nederland


AmmoniakconcentratieKlik hier om terug te gaan.