Services >> Water >> Afvalwater

Afvalwater

Sidebar Image

De Wet milieubeheer en de Waterwet reguleren de afvalwaterlozingen in Nederland. Alle bedrijven die afvalwater afvoeren op de riolering of rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen, moeten wettelijk jaarlijks aangifte doen van hun zuiveringsheffing.  

De hoogte van deze zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing hangt af van de activiteiten en wordt vastgesteld met behulp van de tabel afvalwatercoëfficiënten of door bepaling van de het aantal vervuilingseenheden (maat voor de vuillast) middels bemonstering en meting. Een vervuilingseenheid (v.e.) is de gemiddelde vervuiling, die een persoon per jaar veroorzaakt. Het aantal vervuilingseenheden van een bedrijf wordt bepaald aan de hand van het chemisch zuurstofverbruik (CZV), het gehalte aan Stikstof Kjeldahl en het biochemisch zuurstofverbruik (BZV). Dit noemen wij de heffingsparameters.

Aanvullend kan een bedrijf een eigen lozingsvergunning hebben, die is afgestemd op het productieproces. Hierin staan de eisen vermeld waaraan het afvalwater moet voldoen, waaronder de maximaal toegestane concentraties voor bepaalde verbindingen.

Eurofins is geaccrediteerd en erkend om de gehaltes van de afvalwaterparameters conform de voorschriften in de lozingsvergunning voor u te kunnen bepalen. Daarnaast beschikt Eurofins over de accreditatie om de gehaltes van de heffingsparameters voor u te kunnen bepalen. Wij bieden u daarbij een zeer volledige service, te beginnen bij het meten en het vastleggen van het aantal vervuilingseenheden in een rapportage. Bovendien kunnen wij namens uw organisatie rechtstreeks rapporteren aan de waterkwaliteitsbeheerder.

Eurofins beschikt over de apparatuur om een brede range van geneesmiddelen en andere bijzondere verbindingen in zeer lage concentraties te meten. Eurofins beschikt over de erkenningen en accreditaties die vereist zijn om deze analyses uit te voeren. Onze erkenningen, accreditaties en meer informatie over onze analysemogelijkheden vindt u op onze download pagina. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of via info-env@eurofins.nl. Onze experts helpen u graag verder.